Sidebar

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖
สำหรับนักศึกษาที่ขอกู้ยืม รายใหม่ และรายเก่าจากสถาบันอื่น

๑. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๒. ปฏิทินดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๓. คู่มือการใช้งานระบบ กยศ. Connect สำหรับนักศึกษาผู้กู้
๔. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาผู้กู้ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
    - ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาผู้กู้
    - ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
๕. แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.๑๐๑)
๖. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.๑๐๒)
    - ตัวอย่าง หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.๑๐๒)
๗. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.๑๐๓)
๘. ตัวอย่างการพิมพ์แผนที่บ้านจาก Google Map
๙. รูปถ่ายบ้าน
๑๐. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (นักศึกษาปีที่ ๑ ใช้ของสถาบันเดิมได้)
    - กิจกรรมจิตอาสาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    

หน้าเว็บไซต์ เข้าระบบ กยศ. Connect สำหรับนักศึกษา

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖
สำหรับนักศึกษารายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ ๒ - ๔

๑. ปฏิทินดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๒. แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.๑๐๑)
๓. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.๑๐๒)
       - การเขียนหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.๑๐๒)
๔. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.๑๐๓)
๕. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
      - เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  การขอยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

            กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา(ค่าลงทะเบียนเรียน) สามารถยืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของตนเอง และใช้คืนในระยะสั้น หรือใช้คืนเมื่อได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เรื่อง การให้กู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
๒. แบบคำร้องขอกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย    

          กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา(ค่าลงทะเบียนเรียน) สามารถยืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของตนเอง และใช้คืนในระยะสั้น หรือใช้คืนเมื่อได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

๑. ขั้นตอนการดำเนินการขอกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

๒. แบบคำร้องขอกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สำหรับนักศึกษาที่ขอกู้ยืม รายใหม่ และรายเก่าจากสถาบันอื่น

๑. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๒. ปฏิทินดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๓. คู่มือการใช้งานระบบ กยศ. Connect สำหรับนักศึกษาผู้กู้
๔. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาผู้กู้ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
    - ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาผู้กู้
    - ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
๕. แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ.๑๐๑)
๖. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.๑๐๒)
    - ตัวอย่าง หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.๑๐๒)
๗. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.๑๐๓)
๘. ตัวอย่างการพิมพ์แผนที่บ้านจาก Google Map
๙. รูปถ่ายบ้าน
๑๐. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (นักศึกษาปีที่ ๑ ใช้ของสถาบันเดิมได้)
    - กิจกรรมจิตอาสาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     

๑. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับรายใหม่และรายเก่าจากสถาบันเดิม

๒. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

๓. แบบคำขอกู้ (กยศ.๑๐๑)

๔. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.๑๐๒)

๕. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.๑๐๓)

๖. ตัวอย่างแผนที่บ้าน

๗. แบบฟอร์มรูปถ่ายบ้าน

๘. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (หากนักศึกษาเข้าเรียน e-Learning ของ กยศ. ให้พิมพ์ใบประกาศมาส่งได้เลย ไม่ต้องใช้สมุดบันทึกกิจกรรมนี้)

วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
          กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
(ค่าลงทะเบียนเรียน) สามารถยืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของตนเอง และใช้คืนในระยะสั้น หรือใช้คืนเมื่อได้รับเงินทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

          ๑. ขั้นตอนการดำเนินการขอกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย                 >>>ดาวน์โหลด<<
         ๒. แบบคำร้องขอกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย                              >>>ดาวน์โหลด<<< 

****************************************

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง