Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

แบบฟอร์มเบิก - จ่าย งานการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๖)

 - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) แผนกการเงินและบัญชี...ดาวน์โหลด

- ขั้นตอนการดำเนินการเบิก - จ่าย แผนกการเงินและบัญชี...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินโครงการ...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มขอเบิกเงินตามโครงการ...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มขอเบิกเงินปฎิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการ...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มขอถอนเงินค่าประกันของเสียหาย...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มเบิกเงินชำระหนี้ค่าไปรษณีย์...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มเบิกเงินชำระหนี้ค่าโทรศัพท์...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินการแข่งขันกีฬา...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มใบลงเวลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน...ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร...ดาวน์โหลด

 

 

ระบบงานของมหาวิทยาลัย

เว็บเมล TNSU

 banner side19

sarabann banner

banner sideP2 66

banner side18

banner side15

62ด้านแบนเนอร์11 

ด้านแบนเนอร์ IT

62ด้านแบนเนอร์13


62ด้านแบนเนอร์1

ระบบวิจัย

62ด้านแบนเนอร์2


62ด้านแบนเนอร์4


62ด้านแบนเนอร์5


62ด้านแบนเนอร์6


62ด้านแบนเนอร์7

education


62ด้านแบนเนอร์8


62fb edu

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

e book26