Sidebar

Magazine menu

ฐานข้อมูลนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะศึกษาศาสตร์

 

                 ชั้นปี 

 

หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวม

1.ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี)

142 104 101 118 0 0 465

2.ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี)

0 0 0 0 104 5 109

3.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

0 0 0 0 0 8 8

4.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา

15 7 0 0 0 4 26
รวม 157 111 101 118 104 17 608