Sidebar

Magazine menu

ฐานข้อมูลนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566

คณะศึกษาศาสตร์

 

                 ชั้นปี 

 

หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวม

1.ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา

138 97 90 97 10 6 438

2.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา

7 8 - - - 10 25
รวม 145 105 90 97 10 6 463