Sidebar

Magazine menu

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”

 

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันชั้นนำในภาคตะวันตก ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬา”

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล