ฐานข้อมูลนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

ชั้นปี

หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวม

1.วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การฝึกสอนกีฬา

28 17 17 15 0 0 77

2.วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกาย

และกีฬา

0 0 0 49 0 2 51

3.วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การกีฬาและการ

ออกกำลังกาย

59 43 33 0 0 0 135
รวม 87 60 50 64 0 2 263