ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

° ปรัชญา

“วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พัฒนาคน พัฒนาสังคม”

 

° วิสัยทัศน์

“ผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”

 

° พันธกิจ

         1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

     2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

     3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Banner

sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา