หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

v สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

v สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา