การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 2566