คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย "เรือพาย และว่าวไทย"

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 2566

        คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย "เรือพาย และว่าวไทย"
        โดยมี ผศ.ดร.ปวเรศร์ พันธยุทธ์ รองคณบดีประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผศ.อุทัย บุญประเสริฐ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นความรับผืดชอบ และผู้ที่ชื่นชอบและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ถ่ายทอด เผยแพร่ให้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย "เรือพาย และว่าวไทย" คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป