Sidebar

โครงการมหกรรมส่งเสริมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม มหกรรมส่งเสริมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ โดย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้

 

งานบริการกาศึกษาชุมชน ฝ่ายกิจการพิเศษ ต้อนรับและบรรยายเรื่องการบริหารจัดการศึกษา และกีฬาในสถานศึกษา ให้กับคณะนิสิต ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การจัดและบริหารการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555

 

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ พงษ์พันธ์  สุนทรสิต จัดการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตร  "C"-License ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2555 ได้รับการสนับสนุน สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีและบริษัท อีโก้สปอร์ต โดยมี รองฯ ชาญวิทย์ ผลชีวิน และโค้ชจตุพร ประมลบาล เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร

 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ประสานความร่วมมือ "ไตรภาคี" สามภาคส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมงและชุมชนเขตพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมงจัดกิจกรรม กีฬาสร้างเยาวชน พ้นยาเสพติด ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555

งานบริการการศึกษาชุมชน ให้บริการสื่อวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆ รวม 42 ชนิดกีฬา ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ได้สำนักงานกิจการพิเศษ โทรศัพท์ 035-545744-5 ต่อ 108

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2555

สถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทย ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสโอลิมปิกศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชน "เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างจิตวิญญาณกีฬาและคุณค่าแห่งชาติ"

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด ทักษะการใช้ภาษาไทย   โดย  นางสุรางค์ กิจวรรณ  นางสุปรีดี สุวรรณบูรณ์ นางจิรภา สุนทรสิต  และนางนิภา ไชยะ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อที่ได้สำนักงานกิจการพิเศษ โทรศัพท์ 035-545744-5 ต่อ 108

เนื้อหาอื่นๆ...