Sidebar

การให้กู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗

      กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ให้สามารถยืมไปชำระค่าลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย) และใช้คืนในระยะเวลาที่กำหนด หรือใช้คืนเมื่อได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง การให้กู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗  <<Download>> 
๒. แบบคำร้องขอกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗  <<Download>> 

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗
สำหรับนักศึกษารายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ ๒ - ๔

๑. ปฏิทินดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๒. แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.๑๐๑)
๓. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.๑๐๒)
       - การเขียนหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.๑๐๒)
๔. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (หลักสูตรภาคบังคับ ๖ หลักสูตร แจ้งอยู่ในปฏิทินดำเนินการกู้ยืมฯ)
    
  - ลิงค์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

การให้กู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

      กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ให้สามารถยืมไปชำระค่าลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย) และใช้คืนในระยะเวลาที่กำหนด หรือใช้คืนเมื่อได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง การให้กู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒  <<Download>> 
๒. แบบคำร้องขอกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖  <<Download>

การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ทุกคน

๑. ปฏิทินดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  >>Download<<
๒. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.๑๐๓)  >>Download<<
๓. ขั้นตอนการจัดทำแบบเบิกเงินกู้ยืม จากระบบ กยศ.Connect  >>Download<<
๔. ขั้นตอนการพิมพ์ผลการเรียนของนักศึกษา จากระบบ E-education  >>Download<<

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗
สำหรับนักศึกษาที่ขอกู้ยืม รายใหม่ และรายเก่าจากสถาบันอื่น

๑. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๒. ปฏิทินดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๓. คู่มือการใช้งานระบบ กยศ. Connect สำหรับนักศึกษาผู้กู้
๔. แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.๑๐๑) 
๕. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาผู้กู้ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
    - ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาผู้กู้ 
    - ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
๖. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.๑๐๒)
    - ตัวอย่าง หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.๑๐๒)
๗. ตัวอย่างการพิมพ์แผนที่บ้านจาก Google Map
๘. รูปถ่ายบ้าน
๙. สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา (นักศึกษาปีที่ ๑ ใช้ของสถาบันเดิมได้)
       - ลิงค์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

หน้าเว็บไซต์ เข้าระบบ กยศ. Connect สำหรับนักศึกษาการให้กู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖

      กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ให้สามารถยืมไปชำระค่าลงทะเบียนเรียน (เหมาจ่าย) และใช้คืนในระยะเวลาที่กำหนด หรือใช้คืนเมื่อได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง การให้กู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖  <<Download>> 
๒. แบบคำร้องขอกู้ยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖  <<Download>> 

เนื้อหาอื่นๆ...