Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 

12 03 67 000

12 03 67 001

12 03 67 002

12 03 67 003

12 03 67 004

12 03 67 005

12 03 67 006

12 03 67 007

12 03 67 008

12 03 67 009

12 03 67 0010